ההרשמה לאתר פתוחה. הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

בעלי זכות בחירה בכולל שומרי החומות בשנת 1900

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בעלי זכות בחירה בכולל שומרי החומות (כולל אונגרין) בירושלים בשנת 1900.


השמות המופיעים ברשימה

 • אברהם אדלער
 • אליעזר אדלער (אדלר)
 • מאיר אדלער
 • נפתלי אדלער
 • נתן אדלער
 • שלום אדלער
 • אברהם אייזענבאך (אייזנבך)
 • משה אייזנבאך
 • שלום אייזנבאך
 • יוסף אייזענבאך
 • מאיר אייכלער (אייכלר)
 • חיים צבי אייזענבאך (אייזנבך)
 • יעקב בהרא"ד
 • משה בוים (בוים)
 • מרדכי זאב בראנד (בראנד)
 • חיים גרשון ארדענטליך (ארדנטליך)
 • ניסן בוימגארטען (בוימגרטן)
 • יצחק בהר"ד
 • ברוך יודל בלוי (בלוי)
 • יושיע בלוי
 • יצחק שלמה בלוי (בלוי)
 • אברהם בלומענטאהעל (בלומנטל)
 • יעקב בלומענטאהעל
 • מאיר בלומענטאהל
 • שמחה בלומענטאהעל
 • לייב בערגער
 • יוסף ברוץ?
 • שמואל גאלדפנגער?
 • ישראל מאיר גאטליב (גוטליב)
 • חיים יוסף גאטליב
 • דוד ליבש גאלדבערגער (גולדברגר)
 • טובי גאלדבערגער (גולדברגר)
 • משה מתתיהו גאנזל
 • דוד בר"ל גאלדבערגער (גולדברגר)
 • קלמן גורצמאן ?
 • נפתלי גוטמאן (גוטמן)
 • הירש גערעש (גרש)
 • מרדכי גערעאש (גרש)
 • אשר גאלדבערגער (גולדברגר)
 • ברוך גאלדבערגער (גולדברגר)
 • יהושע גאלדבערגער
 • ליב ברין גאלדבערג
 • טובי גאלדבערגער (גולדברגר)
 • יחיאל גאלדבערגער (גולדברגר)
 • ישכר בער גאלדשטיין
 • משה שלמה גאלדשטיין (גולדשטיין)
 • אהרן משה גיסקאן
 • יוסף גערעש (גרש)
 • בנימין גראס (גרוס)
 • מרדכי גראס
 • משה גראס
 • חיים זאב גראסמאן (גרוסמן)
 • יעקב ליב גראסמאן (גרוסמן)
 • נטע שלמה גרין
 • דוד גרינוואלד (גרינוואלד)
 • דוד דייטש (דויטש)
 • יודא ליב דייטש
 • יוסף דייטש (דויטש)
 • יעקב דויטש
 • יקותיל דייטש
 • יצחק דייטש
 • יוסף חיים בר"פ? האמבורגער
 • הירש הירשפלעד (הירשפלד)
 • אליעזר דוד הכהן (הכהן)
 • שמואל הכהן
 • הירש הירשפלעד (הירשפלד)
 • אברהם אהרן הלוי (הלוי)
 • אהרן סגל האמבורגער
 • דוד בר"א האמבורגער (המבורגר)
 • יוסף ישראל האמבורגער (המבורגר)
 • מאיר יעקב האמבורגער
 • משה יוסף האפמאן (הופמן)
 • מרדכי הארטמאן (הרטמן)
 • יצחק דוב העללער (הלר)
 • מיכאל הערמאן (הרמן)
 • אהרן הערנשטיין (הרנשטיין)
 • דוד הערשלער (הרשלר)
 • זעליג הערשלער
 • מאיר הירש הערשלער
 • פנחס יודא הערשלער
 • שלמה ברי' הערשלער
 • שלמה יעקב הערשלער
 • ראובן שלמה הלוי יונגרייז (יונגרייז)
 • משה וואלדמאן
 • משה וואלעם
 • עמרם וואלנשטיין
 • שמעון ואללענשטיין (וולנשטיין)
 • דוד וועבער (וובר)
 • אברהם ברנץ האמבורגער (המבורגר)
 • משה נחום וואלענשטיין (וולנשטיין)
 • שלמה וייל (וייל)
 • יוסף הערש וויסענשטערן
 • מאיר ווידמאן (ויידמן)
 • יוסף הירש ווינשטאק (וינשטוק)
 • משה וייס )וייס)
 • מענדל וואהלפעלד
 • לייזר וואלענשטיין
 • אברהם יצחק ווינבערגער (וינברגר)
 • משה ווינשטיין
 • אברהם וואלף וייס (וייס)
 • שמואל זאב וייס
 • שמעון וייס
 • שמואל וויסענשטערן (וייסנשטרן)
 • מרדכי וויסענשטערין
 • יצחק ווינבערגער (ויינברגר)
 • ברוך ווינשטאק (ווינשטוק)
 • בנימין זאב וולנער (וולנר)
 • אברהם וולעם (וולם)
 • בן ציון וועבר (וובר)
 • אהרן דב וועבער (וובר)
 • דוד וועבער (וובר)
 • לייבש וועבער (וובר)
 • שלמה וערטהיימער (וורטהיימר)
 • אברהם אהרן זאנענפעלד (זוננפלד)
 • שמואל בנימין זאנענפעלד (זוננפלד)
 • חיים זלמן וויסבערג (וויסברג)
 • יוסף חיים זאנענפעלד (זוננפלד)
 • מאיר זינגער (זינגר)
 • נחמן שמואל זיגעלמאן (זיגלמן)
 • יוסף טייער
 • אלחנן טענענבוים (טננבוים)
 • חיים אלישע טענענבוים
 • ישראל מרדכי טענעבוים
 • אברהם יארקאוויטש (יורקוביץ)
 • מנחם יוליס (יוליס)
 • אברהם כהן (כהן)
 • אורי כהן (כהן
 • יודא ברה"ד כהן
 • מענדעל ברא"ד כהן
 • מענדעל בר"פ כהן
 • מרדכי כהן
 • נתנאל כהן
 • עמרם כהן
 • צמח כהן
 • טובי גדלי' כ"ץ (כ"ץ)
 • מיכל ליב כ"ץ
 • חיים לאבל
 • נטע לאטערהויז (לטרהויז)
 • ברוך לוי (לוי)
 • משה ליב לוסטיג
 • יונתן דוד ליכטענשטיין
 • שלמה ליכטשטיין (ליכטנשטיין)
 • יודא ברמ"י לעבל (לבל)
 • פייביל לעביל
 • אברהם לעהנער (להנר)
 • נפתלי צבי לעוו
 • טובי לעפקאוויטש (לפקוביץ)
 • יונה לעפקאוויטש
 • שלמה לעפקאוויטש
 • אלי' מאשקאוויטש
 • אברהם ברוך מאשקאוויטש (מוסקוביץ)
 • יוסף מאשקאוויטש
 • יחיאל מייער (מאייר)
 • מרדכי יודא מאנדל (מנדל)
 • יודא מינץ (מינץ)
 • ישראל ליב מינץ
 • ישראל זאב סאמעט (סמט)
 • אברהם ארי סג"ל (סג"ל)
 • אברהם שמואל בר"פ סג"ל
 • נטע צבי סג"ל
 • פישל סג"ל
 • אברהם יהושוע סאמעט (סמט)
 • חיים יהושוע סופר (סופר)
 • יוסף דוד סופר (סופר)
 • משה ליב סופר
 • מאיר סטאקאוויטש (סטוקוביץ)
 • משה סטראפקא
 • מאיר סעמגיץ?
 • יוסף סעמניטץ (סמניץ)
 • יצחק סענדער (סנדר)
 • משה אהרן סענדר
 • דוד ענגלענדער (אנגלנדר)
 • יונתן בינמין עסטרייכער
 • משה עקשטיין
 • מיכאל צבי עקשטיין (אקשטיין)
 • שלמה פאלק
 • יונתן בנימין פאשס
 • חיים יודל פעלדמאן (פלדמן)
 • עזריאל פעלדמאן
 • עזריאל פערל (פרל)
 • אברהם אהרן פראג (פרג)
 • וואלף פראג (פרג)
 • יעקב אלי' פראג
 • ניסים בנימין פראג
 • מנחם פרי-----
 • משה פרייז
 • יודא פריימאן (פריימן
 • מלך דוד פריימאן
 • יהושע פריינד
 • סענדר פריינד (פרינד)
 • שאול ..חק פריינד
 • אברהם פריעד (פריד)
 • בער פריעד (פריד)
 • ראובן פרידמאן (פרידמן)
 • וואלף פריעדל
 • ראובן צאנז (צנז)
 • זלמן צוויג
 • אורי צוועבגער (צוובגר)
 • אהרן דב צוועבנער (צוובנר)
 • זעליג צוועבנער
 • יחזקאל צוועבנער
 • יעקב צוועבנער (צוובנר)
 • יעקב צוקערמאן (צוקרמן)
 • פנחס אלימלך צימערמאן (צימרמן)
 • יעקב אשר קאף
 • הירש קאלפוס
 • ברוך דוב קליין (קליין)
 • יעקב קליין (קליין)
 • נתנאל ברמ"מ קליין
 • אברהם ליב קעללנער (קלנר)
 • יצחק קעניג
 • ברוך קרויז (קרויז)
 • דוד קרויז
 • צדוק קרויז
 • שלמה ראזענוואלד (רוזנוולד)
 • אברהם ראטה
 • זלמן הינך ראטה
 • משה יחיאל ראטה
 • ישראל יואל ראטה (ראטה)
 • יצחק מאיר ראטה
 • מנשה ראטה
 • שלמה ראטה
 • יעקב ראזענפעלד (רוזנפלד)
 • שלמה זאב? ראזענבערג
 • מיכאל ראטהטאן
 • צבי רובינשטיין (רובינשטיין)
 • יוסף ישעי רייכבענבערג (רייכנברג)
 • מנחם רייניץ (רייניץ)
 • משה רייניץ
 • דוד שאכלעס ?
 • יעקב באר שאבעלעס
 • אברהם זעליג שווארץ (שוורץ)
 • יצחק איזיק שווארץ (שוורץ
 • אברהם שטאמפער (שטמפר)
 • אהרן משה שילדדקויט (שילדקויט)
 • יודא שימאנאוויטש (שמעונוביץ')
 • ישראל שטארק (שטרק)
 • אברהם פיביש שטערן (שטרן)
 • משה שטערן
 • יחזקל שימאנאוויטש (שמעונוביץ)
 • יוסף בנימין שימאנאוויטש
 • בנימין זאב שלעזינגער (שלזינגר)
 • זיידל שלעזינגער
 • עקיבא יוסף שלעזינגער
 • יוסף חיים שענבערגער (שנברגר)
 • משה שעהנבערג
 • משה שמואל שעהנבוים
 • מנחם שעהנבוים (שנבוים)
 • פנחס צבי שענבערגער
 • דוד שפיטצער (שפיצר)
 • זאוויל שפיצער (שפיצר)
 • שמעון שפיטצער
 • מאיר שפירא* משה שמואל ראב (ראב)
 • דוד ראטה (ראטה)
 • יעקב ראטה
 • שלמה זאב?
 • שמואל ..יכטא
 • שמואל ?
 • שמואל .. שטו?


חברון

יפו והמושבות

 • מאיר ?
 • יצחק נייטרא
 • שמואל קרוייס (קרויס)


 • יודא ראאב (ראב)
 • שלמה יצחק שטאמפער (שטמפר)
 • מנחם יודא שטאמפער

בצפת

 • בן ציון הארטמאן (הרטמן)
 • אהרן ליב ניימאן

קישורים חיצוניים