שלחו מייל ל- emailwikigenia@gmail.com כדי להירשם לאתר כדי לערוך

בעלי זכות בחירה בכולל שומרי החומות בשנת 1900

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בעלי זכות בחירה בכולל שומרי החומות (כולל אונגרין) בירושלים בשנת 1900.


השמות המופיעים ברשימה

 • אברהם אדלער
 • אליעזר אדלער (אדלר)
 • מאיר אדלער
 • שלום אדלער
 • אברהם אייזענבאך (אייזנבך)
 • משה אייזנבאך
 • שלום אייזנבאך
 • יוסף אייזענבאך
 • מאיר אייכלער
 • משה בוים
 • מרדכי זאב בראנד
 • חיים גרשון ארדענטליך
 • ניסן בוימגארטען
 • ברוך יודל בלוי
 • יושיע בלוי
 • אברהם בלומענטאהעל (בלומנטל)
 • מאיר בלומענטאהל
 • שמחה בלומענטאהעל
 • ישראל מאיר גאטליב
 • חיים יוסף גאטליב
 • דוד ליבש גאלדבערגער
 • טובי גאלדבערגער (גולדברגר)
 • משה מתתיהו גאנזל
 • יוסף גוטמאן (גוטמן)
 • דוד בר"ל גאלדבערגער (גולדברגר)
 • הירש גערעש (גרש)
 • מרדכי גערעאש
 • אשר גאלדבערגער (גולדברגר)
 • ברוך גאלדבערגער (גולדברגר)
 • ליב ברין גאלדבערג
 • טובי גאלדבערגער (גולדברגר)
 • יחיאל גאלדבערגער (גולדברגר)
 • אהרן משה גיסקאן
 • יוסף גערעש
 • בנימין גראס (גרוס)
 • מרדכי גראס
 • חיים זאב גראסמאן (גרוסמן)
 • יעקב ליב גראסמאן (גרוסמן)
 • נטע שלמה גרין
 • דוד גרינוואלד (גרינוואלד)
 • דוד דייטש (דויטש)
 • יודא ליב דייטש
 • יוסף דייטש (דויטש)
 • יקותיאל דייטש
 • הירש הירשפלעד (הירשפלד)
 • אליעזר דוד הכהן (הכהן)
 • שמואל הכהן
 • הירש הירשפלעד (הירשפלד)
 • אברהם אהרן הלוי (הלוי)
 • אהרן סגל האמבורגער
 • דוד בר"א האמבורגער
 • מרדכי הארטמאן (הרטמן)
 • מיכאל הערמאן
 • אהרן הערנשטיין (הרנשטיין)
 • דוד הערשלער (הרשלר)
 • זעליג הערשלער
 • מאיר הירש הערשלער
 • שלמה ברי' הערשלער
 • ראובן שלמה הלוי יונגרייז (יונגרייז)
 • משה וואלדמאן
 • שמעון ואללענשטיין
 • דוד וועבער (וובר)
 • אברהם ברנץ האמבורגער (המבורגר)
 • שלמה וייל
 • יוסף הערש וויסענשטערן
 • מאיר ווידמאן
 • אברהם יצחק ווינבערגער (וינברגר)
 • יוסף הירש ווינשטאק
 • מענדל וואהלפעלד
 • אברהם וואלף וייס (וייס)
 • שמואל זאב וייס
 • שמעון וייס
 • שמואל וויסענשטערן
 • מרדכי וויסענשטערין
 • ברוך ווינשטאק (ווינשטוק)
 • בנימין זאב וולנער
 • אברהם וולעם
 • בן ציון וועבר (וובר)
 • אהרן דב וועבער (וובר)
 • לייבש וועבער (וובר)
 • שלמה וערטהיימער
 • אברהם אהרן זאנענפעלד (זוננפלד)
 • שמואל בנימין זאנענפעלד
 • יוסף חיים זאנענפעלד (זוננפלד)
 • יוסף טייער
 • אלחנן טענענבוים (טננבוים)
 • חיים אלישע טענענבוים
 • ישראל מרדכי טענעבוים
 • אברהם יארקאוויטש (יורקוביץ)
 • אברהם כהן (כהן)
 • אורי כהן (כהן
 • צמח כהן
 • מיכל ליב כ"ץ
 • נטע לאטערהויז (לטרהויז)
 • ברוך לוי (לוי)
 • משה ליב לוסטיג
 • יונתן דוד ליכטענשטיין
 • שלמה ליכטשטיין (ליכטנשטיין)
 • אברהם לעהנער (להנר)
 • יונה לעפקאוויטש
 • שלמה לעפקאוויטש
 • אלי' מאשקאוויטש
 • אברהם ברוך מאשקאוויטש (מוסקוביץ)
 • יחיאל מייער
 • מרדכי יודא מאנדל
 • ישראל ליב מינץ
 • אברהם ארי סג"ל (סג"ל)
 • אברהם שמואל בר"פ סג"ל
 • אברהם יהושוע סאמעט (סמט)
 • חיים יהושוע סופר (סופר)
 • משה ליב סופר
 • מאיר סטאקאוויטש
 • יוסף סעמניטץ
 • דוד ענגלענדער (אנגלנדר)
 • שלמה פאלק
 • חיים יודל פעלדמאן (פלדמן)
 • אברהם אהרן פראג (פרג)
 • מנחם פרי-----
 • אברהם פריעד (פריד)
 • בער פריעד (פריד)
 • ראובן פרידמאן
 • אורי צוועבגער (צוובגר)
 • אהרן דב צוועבנער (צוובנר)
 • פנחס אלימלך צימערמאן (צימרמן)
 • ברוך דוב קליין (קליין)
 • אברהם ליב קעללנער (קלנר)
 • ברוך קרויז (קרויז)
 • אברהם ראטה
 • משה יחיאל ראטה
 • מנשה ראטה
 • יעקב ראזענפעלד (רוזנפלד)
 • אברהם זעליג שווארץ (שוורץ)
 • אברהם שטאמפער (שטמפר)
 • אהרן משה שילדדקויט
 • אברהם פיביש שטערן (שטרן)
 • בנימין זאב שלעזינגער (שלזינגר)
 • דוד שפיטצער (שפיצר)


 • דוד שאכלעס ?
 • דוד וועבער (וובר)
 • דוד קרויז
 • דוד ראטה (ראטה)
 • הירש קאלפוס
 • וואלף פראג
 • וואלף פריעדל
 • זאוויל שפיצער (שפיצר)
 • זעליג צוועבנער
 • זלמן צוויג
 • זלמן הינך ראטה
 • זיידל שלעזינגער
 • חיים צבי אייזענבאך (אייזנבך)
 • חיים זלמן וויסבערג (וויסברג)
 • טובי לעפקאוויטש (לפקוביץ)
 • טובי גדלי' כ"ץ (כ"ץ)
 • יצחק איזיק שווארץ (שוורץ
 • יעקב בלומענטאהעל (בלונמטהל)
 • יוסף בנימין שימאנאוויטש
 • יצחק קעניג
 • יעקב צוועבנער (צוובנר)
 • יצחק מאיר ראטה
 • ישראל זאב סאמעט (סמט)
 • יצחק בהר"ד
 • יצחק שלמה בלוי (בלוי)
 • יודא פריימאן
 • יוסף ישראל האמבורגער (המבורג)
 • יחזקאל צוועבנער
 • יצחק דייטש
 • יעקב באר שאבעלעס
 • יוסף דוד סופר (סופר)
 • יוסף חיים בר"פ? האמבורגער
 • יוסף חיים שענבערגער
 • יודא שימאנאוויטש
 • יודא ברמ"י לעבל
 • יודא ברה"ד כהן
 • יעקב אשר קאף
 • יעקב צוקערמאן
 • יצחק סענדער
 • יוסף ישעי רייכבענבערג
 • יעקב ראטה
 • ישראל יואל ראטה
 • יחזקל שימאנאוויטש
 • יעקב אלי' פראג
 • יעקב בהרא"ד
 • יודא מינץ
 • יצחק דוב העללער
 • יעקב דויטש
 • יהושע פריינד
 • ישראל שטארק
 • יצחק ווינבערגער
 • יהושע גאלדבערגער
 • יונתן בינמין עסטרייכער
 • יוסף ברוץ?
 • יוסף מאשקאוויטש
 • ישכר בער גאלדשטיין
 • יעקב קליין
 • יונתן בנימין פאשקוס
 • לייזר וואלענשטיין
 • לייב בערגער
 • משה יוסף האפמאן
 • מאיר זינגער
 • משה גראס
 • משה עקשטיין
 • משה נחום וואלענשטיין
 • מלך דוד פריימאן
 • משה וואלעם
 • משה שטערן
 • מענדעל בר"פ כהן
 • מנחם יוליס
 • משה שמואל שעהנבוים
 • מענדעל ברא"ד כהן
 • מרדכי כהן
 • מנחם שעהנבוים
 • משה סטראפקא
 • מאיר סעמגיץ?
 • משה שלמה גאלדשטיין
 • מאיר יעקב האמבורגער
 • מיכאל צבי עקשטיין
 • משה אהרן סענדר
 • מנחם רייניץ
 • משה רייניץ
 • מיכאל ראטהטאן
 • משה וייס
 • משה ווינשטיין
 • משה פרייז
 • משה שעהנבערג
 • מאיר שפירא
 • נטע צבי סג"ל
 • נתנאל ברמ"מ קליין
 • נפתלי גוטמאן
 • נתן אדלער
 • נתנאל כהן
 • נפתלי אדלער
 • נחמן שמואל זיגעלמאן
 • ניסים בנימין פראג
 • נפתלי צבי לעוו
 • סענדר פריינד
 • עקיבא יוסף שלעזינגער
 • עמרם וואלנשטיין
 • עמרם כהן
 • עזריאל פערל
 • עזריאל פעלדמאן
 • פייביל לעביל
 • פנחס יודא הערשלער
 • פנחס צבי שענבערגער
 • פישל סג"ל
 • צדוק קרויז
 • צבי רובינשטיין
 • קלמן גורצמאן ?
 • רפאל גרייטל?
 • ראובן צאנז
 • שלמה ראטה
 • שמעון שפיטצער
 • שאול ..חק פריינד
 • שלמה יעקב הערשלער
 • שלמה זאב?
 • שמואל ..יכטא
 • שלמה ראזענוואלד
 • שמואל ?
 • שמואל .. שטו?
 • שלמה זאב? ראזענבערג
 • שמואל גאלדפנגער?


חברון

 • שמעון ברל?
 • שמעון ברל
 • מאיר הוזמאן
 • דוד וינשטאק

יפו והמושבות

 • מאיר ?
 • חיים לאבל
 • יצחק נייטרא
 • שמואל קרוייס


 • משה שמואל ראב
 • יודא ראאב
 • שלמה יצחק שטאמפער
 • מנחם יודא שטאמפער

בצפת

 • בן ציון הארטמאן
 • אהרן ליב ניימאן

קישורים חיצוניים